Általános szerződési feltételek

Szolgáltató

Név: ŠOMA SLOVENSKO s.r.o.

Székhely: 98 601 Fiľakovo, Daxnerova 13/194

Ország: SLOVAKIA

Képviselő neve: Sípos Lóránt ügyvezető

Adószám: 2023036642

E-mail: [email protected]

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a SOMA SLOVENSKO s.r.o. szoftverek használatának biztosítása (továbbiakban: Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak szoftvertől függően lehetősége van a szoftver működéséhez szükséges informatikai rendszer bérlésére és a rendszer üzemeltetéséhez szükséges terméktámogatás igényléséree. A Felhasználó használati joga a szolgáltatási időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb szoftververziókra keletkezik. A Szolgáltató élő szerződéses ügyfelei számára a szoftver frissített verziójához díjmentes hozzáférést biztosít.

 

2. Alkalmazás

A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét , kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg. Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

 

II. FEJEZET

Használati feltételek

Előfizetéses konstrukció

3. A szerződés kezdetelétrejötte, futamideje és felmondása

3.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval fFelhasználói szerződést köt az adott szoftver működéséhez szükséges informatikai rendszer havidíjas vagy évi díjases  használatára, melynek keretében a Szolgáltató a szoftver használatát egy megadott internetes címen elérhetővé teszi a Felhasználó és annak regisztrált végfelhasználói számára. A szerződés  A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó, szóbeli vagy írásbeli megrendelését, és annak Szolgáltató általi befogadását követően  az első befizetésekor keletkeznekjön létre. Felhasználó a Felhasználó az első befizetéssel  a szerződéskötés tényét és az általános szerződési feltételeket elfogadja. A szerződéskötéssel a szoftver működéséhez szükséges informatikai rendszer használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

3.2. A szerződés határozatlan időre szól. A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerülmegszűnik. Felmondás A szerződés megszűnése esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszünteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra kerültmegszűnt bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát szeretné újra aktiválni a szoftverben, a felmondás és az újra-aktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj megfizetésével a Szolgáltató számára erre is lehetősége van. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy a Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve megsérti jelen szerződésben foglaltakat.

3.3. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

 

4. Fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő díj-fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. 

4.2. A fizetés minden hónapban vagy éveben előre, az e-mailen kiküldött proforma számla alapján történik. A Felhasználó vállalja, hogy a szoftver használati díjat előre minden megkezdett hónap alapján fizeti meg a Szolgáltató részére. A fizetés az előző hónap utolsó napjáig megküldött díjbekérő számla alapján minden hó 5.-éig esedékes. Az átutalt összegről a Szolgáltató utólag számlát állít ki, és elküldi a Felhasználónak .

Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg határidőben a Felhasználó részére a szolgáltatási díjat, a késedelemmel érintett időszakra a szolgáltatási díj és késedelmi kamattal tartozik. 

Amennyiben Felhasználó a bérleti díjat nem téríti meg, Szolgáltatónak jogában áll a behajtáshoz szükséges egyéb költségek, behajtási procedúra eljárás költségeinek való, Felhasználó általi megtérítését követelni.érni.

Amennyiben a Felhasználónak lejárt, legalább 15 (tizenöt) napot meghaladó díjtartozása van, abban az esetben a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást korlátozni. Korlátozás esetén a szolgáltatás újbóli visszaállításának díja 20 000 Ft + ÁFA

4.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díj módosítására, amennyiben ezen szándékáról írásban tájékoztatja ügyfeleit a tervezett módosítás előtt legalább két hónappal. Amennyiben a Felhasználó e módosítás tárgyában elfogadó nyilatkozatot tesz, vagy a szerződést nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban a módosult szolgáltatási díjak vonatkoznak . A Felhasználó külön okiratban nyilatkozik arról, hogy a jelen pontban foglalt feltétel tudomásul vette, és arról a tényről, hogy ezen pontban foglalt általános szerződési feltételt a Szolgáltatóval külön megtárgyalta és elfogadta .

5. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

5.1. A SOMACRM és a SOMAWeb alapja több nyílt forráskódú rendszer, ami egyesített rendszerként a következő komponenseket tartalmazza: Apache software, MySQL server, PHP, vTiger CRM , SugarCRM, ADOdb, Smarty, PHPMailer, phpSysinfo, MagpieRSS, Open Cart, Wordpress, Joomla és további nyílt forrású rendszereket, amit a SOMACRM és SOMAWeb kiegészítő modulként használhat. A szolgáltató és a forgalmazó egyik komponens gyártójával sem áll kapcsolatban, és nem kap semmilyen gyártói támogatást vagy üzletszerzési jutalékot. A rendszert a Bérlő a GNU GPL liszensz alapján használhatja. A rendszer külön megbízás szerint egyedileg programozott részei a Szolgáltató tulajdonjogába kerülnek azzal a kikötéssel, hogy ugyanazt a kódot a Szolgálató saját részére felhasználhatja, harmadik személynek vagy cégnek is értékesítheti, bérbe adhatja.  

5.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.

 

6. A Felhasználó kötelezettségei

6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűenteljeskörűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd. Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.

 

Rendszerkövetelmények:

Hardwarekövetelménye: Intel X86 or X64 rendszer

RAM: 1 GB RAM

Operációs rendszerek: Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8.x, Debian 4.0/5.0, Centos up-to 5.2, Fedora Core 6/9

Böngészők :  Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox 3.6, 5.0, 7.0, Google Chrome 15, Opera 11

6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

6.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel.

6.5. A Felhasználónak haladéktalanul köteles tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. A Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

6.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.

6.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

6.7. A programhiba bejelentése, csak írásban lehetséges az https://support.somacrm.hu ügyfélkapun keresztül, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

6.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

6.9. A Felhasználó a szoftver igénybevételével és az ott történő adatkezeléssel vállalja, hogy adatkezelése mindenkor megfelel a hatályos GDPR rendelkezéseknek. A Felhasználó a szerződés megkötésével úgy nyilatkozik, hogy az ő adatkezeléséből eredő GDPR szabálysértésekért a Szolgáltató nem felelős.

 

7. Felelősség

7.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést . Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérheti a termék (szoftver) kijavítását., kicserélését.

7.2. Szolgáltató tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Szolgáltató a kötelezettsége elmulasztásáért felelős, és köteles az alkalmazottai által hibásan egyedileg leprogramozott webrendszer részt, a lehető legrövidebb időintervallumon belül, díjmentesen javítani. A díjmentes kijavítás nem vonatkozik az egyszer már hibátlanul működő webrendszer esetén a technika fejlődéséből adódó új igényeknek való megfelelésre, továbbá nem vonatkozik a Szolgáltató tevékenységén kívüli eseményből, cselekményből adódó kárra. Felek kölcsönösen és visszavonhatatlanul megállapodnak arról, hogy a bérlet tárgyát képező tevékenység után Szolgáltató maximum 3 hónap bérlerleti díj erejéig terjedő kártérítési felelősséggel tartozik Felhasználó felé.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered .

 

8. Adatvédelem

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szolgáltató és alvállalkozói, az ügyletben eljáró szerződött partnerei kezeljék és nyilvántartsák, továbbá vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt, ill. megszűnését követően a Felek, Szolgáltató alvállalkozói, szerződött partnerei titoktartási kötelezettséget vállalnak, tiszteletben tartják egymás személyéhez fűződő jogait, különös tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére. Ennek megsértése esetén a vétkes fél kártérítéssel tartozik.

 

9. Terméktámogatás

Jelen SOMACRM és SOMAWeb a Felhasználó informatikai rendszerén a szolgáltató által  feltelepítve 1 évig terméktámogatási szolgáltatás vásárolható. A terméktámogatás meghosszabbítása évente lehetséges, a szoftvertermékre vonatkozó terméktámogatási díj megfizetésével. A terméktámogatás részletei a felhasználó részére kiadott árajánlatban olvashatóak. A terméktámogatás lejártáról és meghosszabbításának lehetőségeiről Szolgáltató értesíti a Felhasználót a terméktámogatás lejárata előtt. Esetleges szerződésmódosítás esetén (pl. Programbővítés) az ÁSZF ismételt elfogadásának dátuma nem befolyásolja a termékkövetés lejáratát. A szolgáltató élő terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen igényelhetik a szerződésben foglalt programok érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseit.

 

10. Felelősség és kártérítés

 Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Szoftver a szerződés időtartama alatt megfelelően működjön. E kötelezettség nem, illetve csak külön díjazás ellenében terheli Szolgáltatót amennyiben a Szoftver hibája vis maijor, baleset vagy nem rendeltetésszerű használat következtében lép fel.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen rajta kívül álló okból eredő meghibásodásokért, károkért, különös tekintettel arra, hogy a programkód működéséhez nélkülözhetetlen adatbázis bármilyen okból törlésre kerül, megsemmisül, elérhetetlenné válik, vagy az bármely a Szolgáltatón kívüli álló fél által módosításra került, vagy továbbá a rendszer működését az internettel, vagy bármely adathálózattal kapcsolatos szakadás, lassulás, probléma gátolja.

 

 • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.
 • Felek tisztában vannak azzal, hogy az Internet nem biztonságos és nem lehet előre minden támadási módra felkészülni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy bezárja az esetleges biztonsági réseket, azonban e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.
 • Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért (így különösen az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, adat- és információvesztés).
 • Felek kölcsönösen és visszavonhatatlanul megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató anyagi felelőssége a Szolgáltatási díj 80%-ának megfelelő összegig terjed.

 

A webes rendszerek hibáival kapcsolatban leadott kijavítási/kicserélési kérelmek sürgősségük és súlyuk szerint az alábbi négy kategóriába sorolhatók:

Sürgős prioritású kérés: Olyan, a rendszerekben jelentkező hiba, amely az ügyfél alaptevékenységének (például, de nem kizárólagosan: vevői rendelések fogadása, feldolgozása; áruk raktári ki- és bevételezése; számlakészítés) folyamatos, vagy határidős végzésében gátolja. Az ügyfél  működési környezete alapján meghatározott felettes szervek és hatóságok, valamint a törvényi előírásokat képviselő intézmények által elvárt adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítését lehetetlenné teszi.

 • Magas prioritású kérés: Minden olyan a „Sürgős” prioritású kérésen felüli programhiba, mely a rendszer alkalmazása közben felmerül, és ügyfelet a napi alaptevékenységének elvégzésében nagymértékben befolyásolja (pl. képernyő megjelenési hibák, alapfunkciók funkciók algoritmikus és kényelmi hibák), illetve a határidős beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek (tulajdonosok és felettes szervek felé) elkészítését megnehezíti, de nem lehetetleníti el.
 • Normál prioritású kérés: Minden a „Sürgős” és „Magas” prioritású kérésen felüli olyan programhiba, mely a rendszerek alkalmazása közben merül fel, azonban a napi alaptevékenység végzését jelentősen nem befolyásolja, nem lassítja (pl.: ergonómiai hibák, periférikus funkciók hibái, nyomtatványok hibái). További egyéb szolgáltatás elvégzése is ide tartozik (pl.: tanácsadás, oktatás, problémamegoldás, napi támogatás, vagy programfejlesztés az ütemterv szerint) 
 • Alacsony prioritású kérés: Minden a „Sürgős”, „Magas”, „Normál” prioritású kérésen felüli olyan kérés, mely a rendszerekkel kapcsolatban kényelmi funkciókat jelentő igények, ötletek vagy olyan fejlesztési kérések, amik későbbiekben jól jöhetnek. 

A Szolgáltató a szavatossági kötelezettségének a fenti besorolásoknak megfelelő sorrendben tesz eleget.

Hibának minősül „A programokban előforduló és Fejlesztői tesztkörnyezetében is reprodukálható olyan egyértelmű programüzenettel járó alkalmazási zavar tekinthető, amely mérsékli Programok használati értékét, vagy megakadályozza azok rendeltetésszerű használatát”,így nem jelent programhibát a vélt, vagy valós funkcionális hiányosság, mely a felhasználói, vagy a fejlesztési dokumentációban nincs dokumentálva. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.  

 

 

11. Működés testreszabása, módosítása

A Szolgáltató külön díj ellenében biztosítja a Felhasználók részére az SOMACRM és a SOMAWeb Rendszer egyedi testre szabását, tovább fejlesztését. Az egyedi fejlesztéseket minden esetben a szolgáltató szakemberei végzik. Az egyedi fejlesztési igényekre vonatkozó árajánlatot a Szolgáltató a felmerülő igények alapján határozza meg és készíti el.

Felhasználó az Egyedi Megoldásokat a Szolgáltató megkeresése, és a vele folytatott egyeztetéseket követően veheti igénybe, azokat a szerződéses feltételekben történő megállapodást és részletes specifikációt követően rendelheti meg.

 

12. Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést, ideértve a szerződés módosítását írásban teszik meg a Felek adatait rögzítő bevezető pontban megjelölt adatokat használva. Amennyiben a Felek adataiban változás áll be, úgy a Felek kötelesek az adatváltozást követő 5 napon belül a megváltozott adatokról egymást tájékoztatni.

A jelen szerződésben, valamint a Szolgáltató weblapján közzétett árlistában feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

A szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. A szerződés bármely részének érvénytelensége esetén a Felek arra törekednek, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb eső olyan szabályozást fogalmazzanak meg, amely megfelel a jogszabályoknak és a szerződéskötéskor feltehető akaratuknak.

Jogérvényesítési lehetőségek

 

13. Panaszügyintézés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1027 Budapest, Horvát u. 14.-24

Telefonszám: 06 1 808 9700

E-mail: [email protected]

 

14. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 13. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

15. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva 

 

Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

-Békéltető testület: A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

- Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

16. Záró rendelkezések

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó e módosítás tárgyában elfogadó nyilatkozatot tesz, vagy a szerződést nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, továbbá a hatályos internet szokások alkalmazandók.

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.08.01.

Kelt: 2015.07.01.

Érvényesség kezdete: 2015.08.01.

 

 • Kérések tartalma

 

Kérjük, hogy új igény esetén új kérést írjatok, vagy új igényt rögzítsetek a rendszerben, és ne egy már folyamatban lévő vagy esetleg le is zárt kérést folytassatok.

A hibák és igények leírásánál lehetőség szerint legyen konkrét példa, képernyőkép, ami alapján munkatársainknak könnyebb megérteni a problémákat ezzel is elősegítve a gyorsabb ügyintézést. Fontos információ hiba esetén, hogy pontosan hol keletkezett, melyik menüpont, melyik funkció, melyik sor, milyen adat esetén, mivel csak azt egyértelműen előidézhető hibákat tudjuk csak javítani.

 

Kérések állapotai

Kérések rendszerében több állapot is megtalálható, aminek az alábbiak alapján kell kezelni

 

 1. Nyitott: Új kérés bejelentés esetén, az elő feldolgozás után a CRM rendszerünkben automatikusan nyitott állapotú kérés jön létre. Az így létrejött kérés TT azonosító számával értesítő levelet kap a kérés felelőse. 
 2. Válaszra vár: TT azonosító számmal és Válaszra vár tárggyal e-mail értesítő jön a felelős részére. Ebben küldjük a kérésre adott válaszainkat, vagy a további kérdéseket, amelyekre választ várunk.
 3. Válasz érkezett: A „Válaszra vár” állapotú kérésre válasz érkezett.
 4. Folyamatban: A kéréssel a felelős foglalkozik, dolgozik, azaz a megoldása folyamatban van.
 5. Lezárt: A kérés megoldásra került, akkor a Megoldás szöveges mezőbe bele írjuk, hogy mi a megoldás és a kérés feladója nevére tesszük a kérést, aki e-mail értesítést kap. 

 

 

 

 

Update cookies preferences Update cookies preferences